Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

(1) Obchodná spoločnosť VODAX a.s., IČO: 35 801 948, so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3177/B, DIČ: 2020258240, IČ DPH SK 2020258240 (ďalej ako „Prevádzkovateľ”), je prevádzkovateľom internetového portálu s názvom: www.luckakaviaren.sk.

(2) Kontaktné údaje: email: objednavky@luckakaviaren.sk, telefónne číslo: +421 33 7785106 Prevádzkovateľ zabezpečil prítomnosť zodpovednej osoby v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30. Prevádzková doba : pracovné dni od 7:30 do 15:30.

(3) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou VODAX a.s. ako Prevádzkovateľom v právnom postavení predávajúceho a kupujúcim tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom, ktoré vznikajú pri kúpe tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom prostredníctvom internetového portálu www.luckakaviaren.sk (v texte aj ako „Internetový obchod”).

(4) V súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) je spotrebiteľom: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Za účelom odstránenia pochybností, kupujúci, ktorý pri nákupe uvedie IČO, je považovaný za podnikateľa (nie spotrebiteľa), pokiaľ výslovne neuvedie, že nákup nie je realizovaný podnikateľom pre osobnú spotrebu. Právne vzťahy, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovaru Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového portálu www.luckakaviaren.sk sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami pre podnikateľov.

(5) Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom prostredníctvom internetového portálu www.luckakaviaren.sk (ďalej ako „Tovar“) podľa článku 2. týchto VOP (ďalej ako „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorá je dohodnutá na základe objednávky kupujúceho v Internetovom obchode sa považuje za kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku podľa ustanovenia § 2 odsek (1) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“).

2. Objednávka Tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Objednávku Tovaru kupujúci uskutoční prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa www.luckakaviaren.sk (ďalej ako „Objednávka“) spôsobom a za podmienok uvedených v týchto VOP.

(2) Kupujúci môže uskutočniť Objednávku aj bez registrácie.

(3) Kupujúci vyplní povinné údaje požadované v Objednávke. Po vyplnení Objednávky, pred jej odoslaním má kupujúci možnosť zmeniť údaje uvedené v Objednávke. Po kontrole údajov uvedených v Objednávke kupujúcim, kupujúci potvrdí Objednávku: „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Objednávka doručená Prevádzkovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

(4) Objednávka sa považuje za doručenú Prevádzkovateľovi ak sa dostane do dispozičnej sféry Prevádzkovateľa, a zároveň obsahuje všetky povinné údaje požadované v Objednávke, najmä: meno a priezvisko kupujúceho; dodaciu a fakturačnú (ak nie sú rovnaké musí kupujúci toto uviesť) adresu kupujúceho; emailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru, zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru a zvolený spôsob platby objednaného Tovaru. Prevádzkovateľ bezodkladne po prijatí riadne vyplnenej Objednávky, zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí Objednávky, ktoré nie je záväzným potvrdením Objednávky, ale výlučne potvrdenie o tom, že táto sa dostala do dispozičnej sféry Prevádzkovateľa. Takto doručenou Objednávkou je kupujúci viazaný. Do času záväzného potvrdenia Objednávky prevádzkovateľom môže kupujúci odvolať Objednávku spôsobom, že na kontaktný email zodpovednej osoby Prevádzkovateľa alebo objednavky@luckakaviaren.sk, pošle odošle email s odvolaním Objednávky, ktorú sa zaväzuje špecifikovať s uvedením jej záväzného obsahu, čo musí vykonať skôr, ako bude táto Objednávka potvrdená Prevádzkovateľom.

(5) Prevádzkovateľ potvrdí záväzné prijatie Objednávky kupujúceho prostredníctvom emailu, ktorý odošle na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej ako „Potvrdenie Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom doručenia Potvrdenia Objednávky do dispozičnej sféry kupujúceho. Na základe Kúpnej zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že spôsobom a za podmienok uvedených v týchto VOP kupujúcemu odovzdá a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Prevádzkovateľovi kúpnu cenu za Tovar, tak ako je uvedená v Objednávke (ďalej ako „Kúpna cena“).

(6) Prevádzkovateľ si výslovne si vyhradzuje právo neuskutočniť Potvrdenie Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená nesprávna cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny identifikačný údaj Tovaru, rovnako z dôvodu ak Prevádzkovateľ z dôvodu nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila obstarávacia cena Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno od Prevádzkovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia Objednávky kupujúcim. O nemožnosti Potvrdenia Objednávky Prevádzkovateľom z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete tohto odseku tohto článku VOP bude Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho prostredníctvom emailu, ktorý odošle na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke. 

(7) Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Potvrdenej Objednávky z dôvodov vyššej moci alebo maximálneho úsilia, ktoré možno od Prevádzkovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia Objednávky a v lehote 7 (siedmich) dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu spôsobom, aký kupujúci použil pri po vykonaní Objednávky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, ak vrátené peňažné prostriedky neboli pripísané na účet kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

(8) Pri špeciálnej predajnej akcii Prevádzkovateľa sa Kúpna zmluva riadi okrem týchto VOP aj podmienkami príslušnej akcie.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Prevádzkovateľom potvrdená, zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru (ďalej ako „Náklady za dodanie Tovaru“). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi aj Náklady za dodanie Tovaru.

(2) Kúpna cena je cena s DPH uvedená v Internetovom obchode pri Tovare v okamihu odoslania Objednávky kupujúceho Prevádzkovateľovi.

(3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny kúpnych cien Tovaru a služieb uvedených v Internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia.

(4) Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru uhradí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke.

(5) Kúpnu cenu je možné uhradiť platobnou kartou on-line, pri ktorej je kupujúci po vyplnení Objednávky presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky podporovanú 3D Secure. Kupujúci vyplní požadované údaje z platobnej karty a po ich autorizácii stránka mu bude odoslaná informácia o úspešnom ukončení objednávky,

(6) Potvrdenie o kúpe Tovaru vystavené Prevádzkovateľom, ktoré odovzdá kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

(7) V prípade, že Tovar je balený vo vratných obaloch, Kupujúci uhradí popri Kúpnej cene za Tovar aj cenu za vratné obaly uvedenú v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky.

4. Dodacia lehota

(1) Tovar objednaný prostredníctvom Internetového obchodu bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „Doručenie zásielky“ alebo „Očakávaný termín dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare v čase uskutočnenia Objednávky (ďalej ako „Dodacia lehota“). Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude kupujúcim uhradená pri prevzatí Tovaru začína plynúť najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy Prevádzkovateľ a kupujúci uzavreli Kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar (ako pri prevzatí Tovaru), Dodacia lehota začína plynúť najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy bola Kúpna cena vrátane Nákladov na dodanie Tovaru v celosti pripísaná na bankový účet Prevádzkovateľa.

(2) Ak Prevádzkovateľ nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote určenej kupujúcim, má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Podmienky dodania Tovaru

(1) Dodanie Tovaru sa uskutočňuje dopravou na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti, s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú
zmluvu (ďalej ako „Dopravca“). Náklady za dopravu sú dostupné na internetovej stránke Prevádzkovateľa v závislosti od hmotnosti objednaného Tovaru. Konečný poplatok za dopravu bude vyčíslený v Objednávke.

(2) Kupujúci je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený a zabezpečiť prevzatie Tovaru osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie.

(3) Pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom je kupujúci povinný riadne Tovar prevziať, skontrolovať a v prípade zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi a spolu s Dopravcom ich zaznamenajú v písomnom protokole. Na nároky zo zodpovednosti za zjavné vady Tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí, a ktoré neboli zaznamenané v písomnom protokole sa nebude prihliadať.

(4) Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu v prípade dodania Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez daňového dokladu.

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

(1) Podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, vrátane Objednávky v Internetovom obchode, má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

(2) Kupujúci je povinný informovať Prevádzkovateľa o využití jeho práva odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to napr. písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícii pre kupujúceho na internetovej stránke Prevádzkovateľa, ako príloha týchto VOP. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

(3) V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa prvého odseku tohto článku týchto VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú Náklady na dodanie Tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľovi nie však skôr ako kupujúci vráti Tovar Prevádzkovateľovi alebo Prevádzkovateľovi preukáže odoslanie Tovaru. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné
náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci. Tovar je kupujúci povinný vrátiť Prevádzkovateľovi úplný, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal: neotvorené a nepoškodené spotrebiteľské balenie Tovaru. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom. V prípade, ak kupujúci vráti Tovar Prevádzkovateľovi akokoľvek poškodený či opotrebovaný, má Prevádzkovateľ voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým vznikla.

7. Záverečné ustanovenia

(1) Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka. Reklamačný poriadok je uvedený na internetovej stránke Prevádzkovateľa: https://www.luckakaviaren.sk/reklamacny-poriadok.

(2) Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke Prevádzkovateľa: https://www.luckakaviaren.sk/ochrana-osobnych-udajov.

(3) Tieto VOP sú platné a účinné 01.11.2021. Platné a účinné znenie VOP je kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.luckakaviaren.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, kedy Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmeny VOP zverejniť nové znenie VOP na internetovej stránke Prevádzkovateľa minimálne 2 (dva) mesiace pred nadobudnutím účinnosti nového znenia VOP.

(4) Kupujúci je povinný pred uskutočnením Objednávky na Internetovom obchode sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP. Svoj súhlas vyjadrí vyznačením súhlasu v priestore na to vyhradenom. Uskutočnením Objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane Nákladov na dodanie Tovaru, dodacími podmienkami, ďalej že mal možnosť sa oboznámiť s VOP platnými a účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými Prevádzkovateľom Kupujúcemu pred uskutočnením Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Prevádzkovateľom po uskutočnení Objednávky.

(5) Orgánom vykonávajúci dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

(6) Prevádzkovateľ sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 (desať) rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

(7) Pre prípad sporu vyplývajúceho z Objednávky je kupujúci ako oprávnený tento riešiť mimosúdne (alternatívne). Mimosúdnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, za účelom dosiahnutia zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi kupujúcim ako spotrebiteľom a Prevádzkovateľom ako predávajúcim. Kupujúci ako spotrebiteľ môže spor s Prevádzkovateľom riešiť prostredníctvom mimosúdneho (alternatívneho) riešenia sporov. Orgánom (na, ktorý sa môže kupujúci obrátiť) mimosúdneho (alternatívneho) riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

(8) Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

(9) Všetky zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito VOP a reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa (v texte ako „Reklamačný poriadok”) v tomto poradí, príslušnými ustanoveniami zákona FZ ČSFR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

V Bratislave dňa 29.10. 2021

VODAX a.s.