Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI VODAX a.s.
PLATNÉ OD 25.05.2018
Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti spoločnosti VODAX a. s. so sídlom Sasinkova 5, SK – 811 08 Bratislava, IČO: 35 801 948, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3177/B (ďalej aj „VODAX“ v príslušnom gramatickom tvare) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako “GDPR”) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DEFINÍCIE

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje a rozumejú sa ňou predovšetkým zákazníci, vrátane účastníkov nami organizovaných spotrebiteľských súťaží a obchodní partneri.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie súvisiace s Dotknutou osobou, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných Osobných údajov alebo inak spracúvaných Osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Predpisy o ochrane údajov znamenajú GDPR a právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany Osobných údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z.

Spracúvanie je povolená operácia alebo množina operácií, spočívajúce najmä vo vykonávaní úkonov ako sú zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, kategorizácia, ukladanie, prispôsobenie alebo pozmeňovanie, získavanie, konzultácia, použitie, publikovanie, distribúcia alebo iné sprístupnenie, zosúladenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie Osobných údajov alebo množín Osobných údajov.

1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL ICH SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY A DOBA SPRACÚVANIA

Spoločnosť VODAX spracúva tieto kategórie osobných údajov svojich o. i. zákazníkov a dodávateľov:

1.1. Údaje zákazníkov v súvislosti so zmluvným vzťahom Spracúvanie týchto údajov umožní spoločnosti VODAX zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo dotknuté osoby zaujíma a prípadne ich informovať o ponukách, ktoré sú pre ne vhodné.
Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ako aj telefónne čísla a výška neuhradených záväzkov a iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté.

Účely spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie služby v zmysle zmluvy, konkrétne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie vyúčtovania úhrady, evidencie a postupovania pohľadávok, vypracovania zoznamu obchodných partnerov, spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona. Spoločnosť VODAX je tiež oprávnená spracúvať nevyhnutné údaje týkajúce sa jej dlžníkov alebo prípadných veriteľov. Spoločnosť VODAX je oprávnená spracúvať osobné údaje, ktoré jej dotknutá osoba poskytne.

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Typickým právnym základom spracúvania osobných údajov pre obchodnú spoločnosť s naším predmetom podnikania je plnenie vyplývajúce z obchodného záväzkového vzťahu na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe zákona č. 362/2012 Z. z. alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

VODAX môže získavať a spracúvať aj osobné údaje týkajúce sa zástupcov dotknutých osôb.

Doba spracúvania osobných údajov:

Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou VODAX, aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom – zvyčajne 3 mesiace po skončení zmluvy v prípade, ak boli všetky zmluvné záväzky vyrovnané; v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

1.2. Údaje kontaktných osôb zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so zmluvným vzťahom

Kategórie osobných údajov:

V rámci uzatvorenia a plnenia zákazníckej alebo dodávateľskej zmluvy alebo požiadavky je dôležité, aby sme dokázali správne identifikovať osoby, s ktorými máme komunikovať, ktoré majú rozličné oprávnenia a sú autorizované udeľovať pokyny a prijímať informácie pri plnení zmluvy alebo iné súvisiace informácie. Tieto osoby môžu byť napr. a zároveň typicky zamestnancami. Z času na čas môžeme týmto osobám poskytovať aj informácie o tovaroch a službách spoločnosti VODAX, najčastejšie v súvislosti s inováciami nášho produktového portfólia.

O týchto osobách spracúvame len nevyhnutné identifikačné informácie – meno, priezvisko, pracovné/služobné/funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Účely spracúvania osobných údajov:

• Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy so spoločnosťou VODAX, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá dotknutú osobu poverila (napr. zamestnávateľ dotknutej osoby), pričom údaje dotknutej osoby sú spracúvané na účel identifikácie kontaktnej osoby pri komunikácii, autorizácii pokynov a iné poskytovanie informácií medzi zmluvnými stranami.

Dotknutá osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou, je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií kedykoľvek odmietnuť.

• Použitie údajov kontaktných osôb uvedených zmluvnou stranou pre priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb zmluvnej strane prostredníctvom osoby, ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty spoločnosť VODAX získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Dotknutá osoba je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií na tento účel kedykoľvek odmietnuť.

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. V prípade poskytnutia údajov zamestnávateľom sa uplatňuje tiež osobitný predpis – § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.: „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.“

Doba spracúvania osobných údajov:

Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou VODAX (po dobu, kým je dotknutá osoba druhou zmluvnou stranou poverená ako kontaktná osoba), aj po ukončení zmluvného vzťahu či odvolaní tohto poverenia, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy či poverenia, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

1.3. Údaje z komunikácie so zákazníkmi

Kategórie osobných údajov:

Spoločnosť VODAX pre potreby poskytovania svojich služieb a riešenia požiadaviek môže robiť záznamy z komunikácie so zákazníkmi, najmä zápisy z osobnej komunikácie pri priamom kontakte, písomné a elektronické záznamy z komunikácie prostredníctvom telefonického a dátového spojenia a elektronickej pošty. Taktiež môže ísť o zasielanie informačných newslettrov, sviatočných pozdravov a pozvánok na firemné akcie spoločnosti VODAX, prípadne spojené s registrovanou ochrannou známkou Lucka®.

Účel spracúvania osobných údajov:

Vyhotovovanie a ukladanie písomných záznamov, t. j. záznamov týkajúcich sa dotknutej osoby pre zaznamenanie dôkazu o pokynoch, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely plnenia zmluvy – vybavovania a vyhodnocovania firemných požiadaviek, rozsahu a kvality poskytovaných služieb, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov.

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov:

Písomné Záznamy: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou VODAX, aj po ukončení zmluvy, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy alebo po vybavení požiadavky, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

2. REGISTRATÚRA A OSOBNÉ ÚDAJE Aj v prípade, ak spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady a pod., budeme tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti VODAX až do ich vyradenia.

Ak ste sa hlásili do obchodnej spoločnosti VODAX ako záujemca o zamestnanie a neuspeli ste, vyhradzujeme si ako náš a zároveň aj Váš oprávnený záujem kontaktovať Vás na pracovnú pozíciu v našej spoločnosti v budúcnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v takom prípade plnenie všeobecne záväzných právnych predpisov pracovného práva, najmä zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ak však s takýmto postupom explicitne nesúhlasíte, máte výslovné právo vyznačiť to vo svojej žiadosti hoci aj dodatočne.

3. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť VODAX pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou VODAX, majú postavenie sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od spoločnosti VODAX a nesmú ich využiť inak.

Ide najmä o kategórie:

• prevádzkovateľov informačných systémov, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo
• dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné
• bezpečnostné služby, zabezpečujúce ochranu objektov spoločnosti VODAX
• subjektov, zabezpečujúcich legálne a etické vymáhanie pohľadávok spoločnosti VODAX

Spoločnosť VODAX v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platným právnym poriadkom.

4. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

4.1. Spoločnosť VODAX bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne Vaše osobné údaje inej spoločnosti ani na marketingové účely. Ak sa však zúčastníte niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, implicitne platí, že udeľujete súhlas na spracúvanie osobných údajov v interakcii so sociálnymi sieťami, ako najmä WhatsApp, Facebook či Twitter a s operátormi príslušných elektronických komunikácií. Taktiež je naším oprávneným záujmom poskytnúť v nevyhnutnej miere, ako tzv. ultima ratio, osobné údaje v prípade najmä, avšak nielen, napr. firmám legálne a eticky vymáhajúcim naše pohľadávky, firmám vedúcim účtovnú a daňovú agendu, právnym poradcom, súdnym exekútorom a pod. Uprednostňujeme subjekty, ktoré sú viazané profesijnou povinnosťou mlčanlivosti a u ktorých nie je úroveň ochrany osobných údajov nižšia ako u nás. Samostatnou kapitolou je napr. prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorú upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, whistleblowing a insolvenčné konania, ktoré upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

4.2. Informácie získané interakciou s webovým prehliadačom návštevníka webstránky a/alebo používaním súborov cookies (ako napr. IP adresa, operačný systém, čas navštívenia webstránky, geografická poloha, zobrazený obsah, história predchádzajúceho obsahu, a pod.): Ide o ukladanie alebo získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ktoré je podľa § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách podmienené získaním súhlasu užívateľov webstránok na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania, pričom za súhlas v zmysle daného ustanovenia sa považuje aj príslušné nastavenie webového prehliadača (napr. neblokovať súbory cookies). Existuje mnoho bezplatných online riešení na preverenie toho, či webstránka používa cookies. Cez prehliadač Google Chrome je okrem toho možné zistiť ďalšie informácie týkajúce sa cookies. Kliknutím na pravé tlačidlo myši nad danou webstránkou (alebo stlačením kláves CTR + U) je možné vyhľadať „cookie Settings“. Napr. “cookieSettings”:{“isRestrictiveCookiePolicyEnabled”:false} znamená, že webstránka nevyužíva súhlas s používaním cookies. Ak však webové sídlo používa cookies, neznamená to automaticky, že tým dochádza k spracúvaniu osobných údajov – môže ísť len o anonymné zbieranie údajov o počte návštev na webstránke bez praktickej možnosti identifikácie návštevníka.

4.3. Obchodná spoločnosť VODAX nepoužíva cloudové úložiská dát ani freemailové služby, využíva len legálny software a platené, pravidelne aktualizované programy typu antivirus a firewall. Zároveň zadáva IT agendu len spoľahlivým expertom, ktorí monitorujú prípadné hackerské útoky.

4.4. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Používaním sociálnych sietí sú Vaše osobné údaje primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem týchto sociálnych sietí (ako najmä Facebook, Youtube, Instagram, Twitter a pod.) a nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

4.5. Facebook:

Na našej webovej stránke môžu byť integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Upozorňujeme Vás, že pri využívaní nášho webu nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania či lehoty uloženia týchto údajov.
5. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Spoločnosť VODAX vedie záznamy o svojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu Vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, spoľahlivých antivírusových programov, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracovateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany Vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným (spolu)pracovníkom spoločnosti VODAX.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE SPRACÚVAME

Ak ľubovoľné subjekty spracúvajú Vaše osobné údaje, v zmysle GDPR disponujete viacerými právami, ktoré Vám dávajú možnosť toto spracúvanie ovplyvniť.
Žiadosť o uplatnenie svojich práv môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti VODAX (v prípade písomného elektronického podania na adrese uskovicova@lucka.sk).

6.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti VODAX:

• potvrdenie, či spracúva osobné údaje,

• informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,

• v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov

• v prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť VODAX oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

6.2 Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o nej bude spoločnosť VODAX spracúvať. Zákazník alebo obchodný partner spoločnosti VODAX má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

6.3 Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak spoločnosť VODAX nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť VODAX má nastavené interné mechanizmy na zabezpečenie vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

6.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.

6.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany spoločnosti VODAX v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov.

6.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti VODAX, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť VODAX o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.

6.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

• Podľa čl. 21 GDPR bude mať dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti VODAX.

• V prípade, že spoločnosť VODAX nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť VODAX spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

6.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).

6.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť VODAX uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

6.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

7. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI VODAX /DATA PROTECTION OFFICER/

Spoločnosť VODAX ustanovila zodpovednú osobu, na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu svojich osobných údajov spoločnosti VODAX, realizáciou niektorého práva v zmysle GDPR:

VODAX a. s.
Sasinkova 5,
SK – 811 08 Bratislava

E-mail: uskovicova@lucka.sk
Tel. číslo: +421 2 50 227 402
Fax. číslo: +421 2 50 227 230