Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

(1) Obchodná spoločnosť VODAX a.s., IČO: 35 801 948, so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3177/B, DIČ: 2020258240, IČ DPH: SK2020258240 (ďalej ako „Prevádzkovateľ”), je prevádzkovateľom internetového portálu s názvom: www.luckakaviaren.sk.

(2) Kontaktné údaje: email: objednavky@luckakaviaren.sk, kontaktné telefónne číslo: +421 33 7785106 Prevádzkovateľ zabezpečil prítomnosť zodpovednej osoby v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30. Prevádzková doba : pracovné dni od 7:30 do 15:30.

(3) Tento Reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) obsahuje informácie pre spotrebiteľa ako kujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie
tovaru alebo služieb, vrátane údajov o tom, kde môže Kupujúci reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a príslušnými ustanoveniami zákona FZ ČSFR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a zákona NR SR č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“).

(4) Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ktorým je podľa ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o ochrane
spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Za účelom odstránenia pochybností, kupujúci, ktorý pri nákupe uvedie IČO, je považovaný za podnikateľa (nie spotrebiteľa), pokiaľ výslovne neuvedie, že nákup nie je realizovaný podnikateľom pre osobnú spotrebu. Ak je kupujúcim osoba, ktorá nie je spotrebiteľ, zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a Prevádzkovateľom ustanoveniami zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

(5) Tovar je pre potreby Reklamačného poriadku Tovar, ktorý nadobudol kupujúci prostredníctvom internetového obchodu Prevádzkovateľa: www.luckakaviaren.sk. 

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

(1) Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar predaný Prevádzkovateľom pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

(2) Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Vady musí kupujúci uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

(3) Ak má Tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí kupujúci
uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Prevádzkovateľa, inak práva zaniknú. 

(4) Pri odstrániteľných vadách, ktoré sú kupujúcim uplatnené včas, má kupujúci právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Prevádzkovateľ je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Prevádzkovateľ však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné vady.

(5) Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady a ktorá je kupujúcim uplatnená včas, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, že sa na Tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád. 

(6) Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady a ktorá je kupujúcim uplatnená včas má kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny podľa charakteru a závažnosti vady. 

(7) Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť Kúpnej ceny. 

(8) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením Tovaru ako aj zjavné vady vyskytujúce sa na Tovare v čase predaja, na ktoré kupujúci pri prevzatí Tovaru neupozornil. 

(9) Kupujúci je povinný skladovať zakúpený Tovar podľa pokynov výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh Tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal pokyny výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním. 

(10) Kupujúci má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa záruku výlučne na Tovar, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Prevádzkovateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Prevádzkovateľa. kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa v záručnej dobe, inak kupujúcemu zaniká právo voči Prevádzkovateľovi na bezodplatné odstránenie vady. 

(11) Kupujúci nemá právo uplatniť zodpovednosť za vady, o ktorých bol Prevádzkovateľom v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s
prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

(12) Pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom je kupujúci povinný riadne Tovar prevziať, skontrolovať a v prípade zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi a spolu s Dopravcom ich zaznamenajú v písomnom protokole. Na nároky zo zodpovednosti za zjavné vady Tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí, a ktoré neboli zaznamenané v písomnom protokole sa nebude prihliadať.   

(13) Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu v prípade dodania Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez daňového dokladu.
(14) Prevádzkovateľ zodpovedá za vady Tovaru. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení Tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie oprávnenému zástupcovi Prevádzkovateľa, spolu so záručným listom.

(15) Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Prevádzkovateľa tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí Prevádzkovateľovi
na adresu sídla prípadne ho odošle elektronicky prostredníctvom emailu alebo formou reklamačného formuláru. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie
uviesť číslo objednávky, druh a rozsah vád. Kupujúci je povinný pre účinné uplatnenie zodpovednosti za vady okrem písomného uplatnenia reklamácie doručiť
tovar, u ktorého sa domáha za vady, Prevádzkovateľovi.

(16) Uplatnenie reklamácie sa začína doručením písomného uplatnenia reklamácie Prevádzkovateľovi spolu s Tovar, ktorého sa reklamácia týka. Deň
prijatia reklamácie Prevádzkovateľ vyznačí kupujúcemu v potvrdení o reklamácii Tovaru, ktoré bez zbytočného odkladu doručí vhodným spôsobom kupujúcemu. 

(17) Prevádzkovateľ je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň Prevádzkovateľa. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie. 

(18) Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu Tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (troch) pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 (tridsať) dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 

(19) Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (emailom, poštou).

(20) V prípade odôvodnenej reklamácie sú záručné opravy bezplatné. V prípade, že Prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, Prevádzkovateľ zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu Tovaru nezodpovedá Prevádzkovateľ, alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady Prevádzkovateľa, tretej osoby vykonávajúcej záručný servis (opravy) Tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, Prevádzkovateľom, treťou osobou vykonávajúcou záručný servis Tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie Prevádzkovateľom, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 (tridsať) dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu. 

3. Zodpovednosť za vady Prevádzkovateľa zaniká: 

  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru, 
  • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie Tovaru,
  • mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním či uskladnením Tovaru v zjavne nevhodných podmienkach a v rozpore s pokynmi výrobcu, najmä používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami alebo predpismi platnými v SR, 
  • zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby, 
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci (neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami),
  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 
  • uplynutím záručnej doby Tovaru. 

4. Záverečné ustanovenia

(1) Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.11.2021 Platné a účinné znenie Reklamačného poriadku je kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.luckakaviaren.sk a tiež na každom predajnom mieste Prevádzkovateľa. 

(2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu Tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti reklamačného poriadku ku dňu kúpy tovaru.

V Bratislave dňa 29.10. 2021
VODAX a.s.